ПЪТ за балканско земеделие
BalkanROAD е финалист на наградите Regiostars 2021, бе съобщено по време на Седмицата на регионите на ЕС 2021 г.
 
Проектът с българско участие BalkanROAD е финалист на наградите Regiostars 2021. Той отразява желанието на фермерите да опазват околната среда и сериозната им загриженост за развитие на техните умения, модернизиране и увеличаване на рентабилността на техните ферми.

Пътната карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите ще се прилага в пет държави (Гърция, Кипър, България, Македония и Албания) от 7 организации. Проектът бе обявен за един от финалистите на Regiostars Awards 2021 - ежегодното състезание, организирано от Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Съобщението е направено по време на Седмицата на регионите на ЕС 2021 г. BalkanROAD има за цел да идентифицира добрите практики в регионалното развитие и да подчертае иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на проекти.

Българският участник е Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) - първата по рода си неправителствена организация в България в сферата на агроекологичното земеделие. Нейната мисия е да подпомага прилагането на земеделски практики, водещи до устойчиво ползване на земите и опазване на околната среда. За участието в надпреварата разказва Пламен Драгнев, изпълнителен директор.

Защо се включихте в проекта BalkanROAD?

Балканският селскостопански сектор е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на неефективното управление на ресурсите и емисиите на парникови газове. Въпреки факта, че някои страни показват положителни показатели за развитие, продължаващата икономическа криза, ниско участие и инициативите, предприети от местните и регионалните власти, възпрепятстват приемането на иновативни подходи. Това, заедно с по -ниската квалификация и ниво на образование на балканските фермери в сравнение с други европейски фермери, затруднява привеждането на балканското земеделие в съответствие с политиките на ЕС.

Каква е целта на проекта?

Да успеем да достигнем до повече европейски и международни пазари. Проектът BalkanROAD отговори на тези предизвикателства, като предостави инструменти и политики за икономическо развитие, чрез прилагане на екологични практики, които вярваме, че ще бъдат силна мотивация за фермерите да приемат и прилагат резултатите от проекта.
 
Какви са предимствата на единната Балканска пътна карта?

Преди всичко тя ще отвори нови търговски хоризонти за балканските селскостопански продукти. Това ще стимулира местната и националната икономика. С единната Балканска пътна карта ще може да бъде подобрена балканската селскостопанска среда като се разработят стратегии, методологии и технологии за опазване на природните ресурси (почва, вода, въздух). Допълнителните ползи ще са намаляване на парниковите газове и образуването на отпадъци, а същевременно увеличаване на съотношението на рециклиране и повторна употреба в селскостопанските системи;

Ще можем да разработим общ балкански протокол за производство на екомаркирани селскостопански продукти като въведем устойчиви практики в цялата производствена верига (т.е. от полето до пазара). По този начин крайните продукти да имат измерим, сравним и в крайна сметка възможно най-нисък отпечатък върху заобикаляща среда.

Каква ще е функцията на софтуерното приложение "ROAD"?

Това е напълно автоматизирано, стабилно и гъвкаво приложение за регистрация, изчисляване и отчитане на екологичния отпечатък на предлаганите продукти. То ще бъде тествано и демонстрирано в три пилотни ферми в Гърция, България и Македония.

Предстои да създадем широка мрежа от заинтересовани страни - „ПЪТ за балканско земеделие“. Чрез нея ще гарантираме устойчивостта на резултатите от проекта. Представители на мрежата ще са земеделски стопанства, селскостопански университети и ферми. Те са готови да следят резултатите от проекта, да изразят своите виждания по време на транснационални събития. По този начин ще разпространим информацията и в по-широките селскостопански, пазарни и общностни мрежи.
 
Проектът "Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на балканския селскостопански сектор - BalkanROAD" се финансира от ЕС по програма INTERREG "Балкани-Средиземноморие 2014-2020" с продължителност две години и продължава до края на 2020 г.

Реклама

Още от новини:

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: